فرهاد شریفیان هستم، مدرس و مشاور شبکه های کامپیوتری. در حدود بیشتر از 12 سال هست که در زمینه شبکه مشغول به فعالیت هستم.